top of page

รายละเอียดสินค้า
Anti chocking trainer เป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกปฐมพยาบาลช่วยผู้ป่วยสำลักด้วยวิธี Abdominal thrust maneuver (Heimlich) ด้วยเห