top of page

     เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ เพื่อใช้กระตุ้นหัวใจไฟฟ้า กรณีที่หัวใจเต้นผิดปกติหรือหยุดเต้น ให้กลับมาทำงานตามปกติ พร้อมทั้ง มีการให้จังหวะในการทำ CPR

 

รายละเอียดสินค้า

     ปัจจุบันสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พบว่าภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (Sudden Cardiac Arrest) ซึ่งเป็นสาเหตุให้คนไทยเสียชีวิตปีละประมาณ 54,000 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 6 คน และเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตของประชากรได้ในทุกเพศทุกวัย โดยผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่ง เสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาล อาจเป็นที่บ้านหรือที่ทำงาน และตามสถิติของสมาคมโรคหัวใจ แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า หากผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้รับการช่วยเหลือด้วยการ ปั๊มหัวใจ (CPR) และการกระตุ้นด้วยเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้ า (AED) ได้อย่างทันท่วงทีจะทำให้อัตราการรอดชีวิตสูงขึน้ ถึง 70%

 

คุณสมบัติทั่วไป

 • เป็นเครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ ขนาดเล็ก น้ำหนักเบาเพียง1.1 กิโลกรัม (2.4 ปอนด์)รวมแบตเตอร์รี เพื่อสะดวกในการพกพา
 • ใช้พลังงานจาก Batteries ชนิด Lithium Manganese Dioxide ที่ติดตัง้ รวมกับแผ่นนำไฟฟ้า
 • สามารถแนะนำการใช้งานให้กับผู้ใช้ทัง้ แบบเสียงคำสั่งและข้อความสัญลักษณ์ไฟที่ปรากฏบนหน้าจออย่างชัดเจน
 • มีระบบคำสังด้วยเสียงเป็นภาษาไทย
 • เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอังกฤษ

 

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

 • ใช้รูปคลื่นในการกระตุกหัวใจ แบบ Self-Compensating Output Pulse Envelope Biphasic waveform Technology (SCOPE™* Biphasic Technology)
 • สามารถเพิ่มระดับพลังงานได้เองโดยอัตโนมัติ โดยมีพลังงานสูงสุดที่ 200 จูล
 • สามารถประจุไฟฟ้าไปยังระดับพลังงานที่เครื่องเลือกได้ไม่เกิน 8 วินาที
 • ตัวเครื่องมีระบบ ของการให้จังหวะในระหว่างการทำ CPR (CPR Coaching) สอดคล้องกับ AHA Guideline ปี 2010
 • แผ่นนำไฟฟ้าเป็นแบบ ที่มีการติดตัง้ แบตเตอร์รีรวมอยู่ เป็นชิน้ เดียวกัน สามารถใช้ในการทำงานได้นานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง หรือ ทำการช็อค ได้สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 60 ช็อคมีอายุการเก็บรักษาได้นานไม่น้อยกว่า 4ปี
 • แผ่นนำไฟฟ้ามีการภาพ แสดงตำแหน่งของการติดแผ่นในร่างกายเมื่อต้องการใช้งานเพื่อความสะดวกของผู้ให้การช่วยเหลือ
 • สามารถวัดค่าความต้านทานของผู้ป่วยได้ในช่วง 20 - 230 โอมห์
 • สามารถทำการบันทึกสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ได้เป็นระยะเวลาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 90นาที และถ่ายโอนข้อมูลด้วยสาย USB เข้าสู่โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
 • เครื่องมีมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
 • (Ingress Protection) เป็น IP 56 สามารถป้องกันน้ำและฝนได้
 • เครื่องผ่านมาตราฐานการใช้งานบนเครื่องบิน (Aircraft) RTCA/DO-160F, Section 21 (Category M)
 • เครื่องผ่านการทดสอบทาง MIL STD 810F, Method 514.5+ Category 4 Truck Transportation –US Highways, Category 7 Aircraft – Jet 737 & General Aviation (Exposure)

 

อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

 • แผ่นนำไฟฟ้า 1 ชุด
 • สายนำสัญญาณ (USB Cable) 1 ชุด
 • กระเป๋าสำหรับใส่เครื่อง 1 ใบ
 • คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ 1 ชุด
 • ตู้สำหรับใส่ตัวเครื่อง 1 ใบ
 • คู่มือแนะนำการใช้งานภาษาไทย 1 ชุด

 

เงื่อนไขเฉพาะ

 • รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 8 ปี ทั่วโลก  และประกันในไทย 1 ปี นับจากวันส่งมอบ
 • มีคู่มือการใช้งานการบำรุงรักษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
 • เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
 • ต้องมีสาธิตและฝึกสอนผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้

HeartSine samaritan® PAD 350P

฿90,000.00ราคา