การป้องกันการติดเชื้อขณะปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน