top of page

การป้องกันการติดเชื้อขณะปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน


การป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นทุกคนจำเป็นต้องทราบ และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยของตนเองขณะให้การช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บไปยังสถานพยาบาล นอกจากนี้การจัดการอุปกรณ์ที่ใช้ภายในรถกู้ชีพรวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่เปรอะเปื้อนเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บอย่างถูกต้อง จะช่วยป้องกันผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บมิให้ได้รับเชื้อจากอุปกรณ์ที่ใช้และจากการสัมผัสสิ่งแวดล้อมภายในรถกู้ชีพ ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อจึงมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความรู้ในการให้การช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บอย่างถูกวิธี

ข้อมูลจากการวิจัยพบว่า ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นต้องการได้รับความรู้เกี่ยวกับ