10 ทริกใช้ Stethoscope ในการออกเหตุ!

1.การเลือกขนาดของ Stethocope ที่เหมาะสม

การเลือกซื้อ Stethocope ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์(EMTs) ต้องเลือกซื้อให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน, Stethocope ที่ราคาถูกและพังง่ายที่นิยมซื้อใช้ของนักศึกษาเวลาฟังจะให้เสียงที่ไม่ชัด ยกเว้นกรณีที่คุณหูดี Stethocope แบบนี้อาจจะดีพอสำหรับการปฏิบัติงาน

ในทางกลับกันหากต้องการเสียงที่ชัดและมีคุณภาพสำหรับประกอบการวินิจฉัย การเลือกซื้อ Stethocope ที่มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็น

ในทางทฤษฏีสายของ Stethocope ที่สั้นจะทำให้ได้ยินเสียงที่ดีขึ้น แต่สายที่ยาวจะมีประโยชน์ถ้าผู้ป่วยเริ่มไอใส่เรา

Diaphragms (ด้านที่มีขนาดใหญ่กว่าและมีแผ่นดิกส์) เป็นด้านที่เหมาะในการฟังเสียงที่มีความถี่สูง เช่น เสียงลมหายใจ(Breath sounds) และเสียงการเคลื่อนไหวของลำใส้(Bowel sounds) แต่หากต้องการฟังเสียงที่มีความถี่ต่ำ เช่นเสียงหัวใจ หรือ murmurs ให้ใช้ด้านที่เป็น bell (ด้านที่เล็กกว่า)