ภาวะอิสระ/อัตตาณัติของผู้ป่วย (Patient Autonomy) ในงาน EMS