ระหว่างปฏิบัติการฉุกเฉิน การให้ออกซิเจนมีประโยชน์เพียงใด!


ระหว่างปฏิบัติการฉุกเฉิน การให้ออกซิเจนมีประโยชน์เพียงใด!