top of page

สพฉ. - สธฉ. ซ้ำซ้อนกันจริงหรือ?


สพฉ. - สธฉ. ซ้ำซ้อนกันจริงหรือ?

เชื่อว่าเพื่อนๆผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หลายคนคงสงสัยว่า ตกลงแล้ว สพฉ. กับ สพฉ. หน่วยงานเดียวกันไหม แล้วถ้าไม่ใช่ทำไมต้องตั้งขึ้นมาให้ซ้ำซ้อนกันด้วย?

อย่างไรก็ตามจากกฎกรุะทรวงที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา สรุปได้ว่าให้ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน (กสธฉ.) เป็นผู้ดูแลงานการแพทย์และการสาธารณสุขในภาวะสาธารณภัย ตาม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วน สพฉ. ยังคงทำหน้าที่เดิมต่อไปตาม พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน

แท็ก:

<