อนาคตระบบการรับแจ้งเหตุ 1669 ควรพัฒนาในทิศทางไหน เพื่อประสิทธิภาพการช่วยชีวิต