คลินิก(สถานพยาบาล)มีหน้าที่อย่างไร เมื่อมีผู้ป่วยต้องส่งต่อ