แจกคำภีร์แนวทางการพัฒนา ER / Triage / HSI และ การป้องกันและจัดการความรุนแรงในโรงพยาบาล