top of page

อยากฝึกอบรม EMR EMT ต้องทำอย่างไร


องค์กรฝึกอบรมที่เปิดอบรมมี 2 ประเภท 6 ระดับ ได้แก่

1.1 ประเภทปฏิบัติการแพทย์ มี 2 ระดับ

  • ระดับ EMT (110 ชั่วโมง)

  • ระดับ EMR (40 ชั่วโมง)

1.2 ประเภทผู้ช่วยอำนวยการ 4 ระดับ