top of page

การใช้เครื่องมือ SAMPLE-OPQRST ในการซักประวัติผู้ป่วยฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ


SAMPLE - OPQRST เป็นเทคนิคการจำประเด็นการซักประวัติที่ยอดเยี่ยม โดยช่วยให้ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (EMTs) ประเมินการของโรค ซึ่งในบทความนี้จะเน้นย้ำความหมายของ SAMPLE และแนะนำเทคนิคการซักประวัติแบบ OPQRST ดังต่อไปนี้

S = Signs and Symptoms : อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยฉุกเฉิน