การใช้เครื่องมือ SAMPLE-OPQRST ในการซักประวัติผู้ป่วยฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ