การเสียชีวิตเฉียบพลันจากโรคหัวใจ (Sudden Cardiac Death) ในนักดับเพลิง