ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMTs) ควรปฏิบัติตามข้อความบนรอยสักของผู้ป่วยฉุกเฉินหรือไม่? เช่น "ห้ามช่ว