top of page

ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMTs) ควรปฏิบัติตามข้อความบนรอยสักของผู้ป่วยฉุกเฉินหรือไม่? เช่น "ห้ามช่ว


หลายปีที่ผ่านมาศิลปะบนร่างกายในรูปแบบของรอยสักได้รับความนิยมอย่างมากในประชาชนและได้รับการยอมรับจากสังคม โดยขณะนี้เราต่างเห็นผู้ป่วยฉุกเฉินจำนวนมากที่ใช้บริการพวกเรามีรอยสักตามร่างกาย แต่คำถามคือ "ข้อความบนรอยสักเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล (Pre - hospital Emergency Medical Operation) หรือไม่ ?" ในที่นี้จะพูดถึงการสักข้อความเช่น "Do Not Resuscitate" หรือ DNR ซึ่งหมายถึงการไม่ขอรับการช่วยชีวิตหลังจากหัวใจหยุดเต้นหรือเมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึงตามความหมายของเจ้าของรอยสัก แต่ทั้งนี้ในนิยามของแม่บทกฏหมายโดยทั่วไปไม่ได้ตราไว้ว่ารอยสักเป็นหนังสือแสดงเจตนา หรือหนังสือแสดงเจตจำนงล่วงหน้า (Advance Directive)