top of page

มช. (CMU ) เปิดฝึกอบรม ENP แล้ว


ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 (Program of Nurse Specialty in Emergency Nurse Practitioner) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 31 พฤษภาคม 2562

 

รับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561 1) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ >> http://www.med.cmu.ac.th/hospital/nis/downloads/wp-content/uploads/2018/10/Application-Form.pdf - หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ >>http://www.med.cmu.ac.th/hospital/nis/downloads/wp-content/uploads/2018/10/InviteENP3.pdf - รายละเอียดโครงการ

http://www.med.cmu.ac.th/hospital/nis/downloads/wp-content/uploads/2018/10/Program-ENP3.pdf - หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา >>http://www.med.cmu.ac.th/hospital/nis/downloads/wp-content/uploads/2018/10/CertENP3.pdf 2) ชำระค่าสมัครสอบข้อเขียน คนละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) โดยโอนเงินเข้าบัญชี บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ชื่อบัญชี หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน เลขที่บัญชี 408-369250-3 3) ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครสอบ ได้ที่ E-mail: ENPCMU4.1@gmail.com